لایسنس WHMCS

Starter


  Starter
 • محدودیت کاربر تا ۲۵۰ کاربر

 • حذف برندینگ ندارد

 • مستندات نیاز ندارد

 • مدت زمان تحویل 3 تا 5 روز


Plus


  Plus
 • محدودیت کاربر تا ۲۵۰ کاربر

 • حذف برندینگ دارد

 • مستندات نیاز ندارد

 • مدت زمان تحویل 3 تا 5 روز


Professional


  Professional
 • محدودیت کاربر تا ۱۰۰۰ کاربر

 • حذف برندینگ دارد

 • مستندات نیاز ندارد

 • مدت زمان تحویل 3 تا 5 روز


Business


  Business
 • محدودیت کاربر نامحدود

 • حذف برندینگ دارد

 • مستندات نیاز ندارد

 • مدت زمان تحویل 3 تا 5 روز