نمایندگان فروش هاست

نمایندگی برنزی


  Linux
 • 100 گیگابایت فضای دیسک

 • نامحدود ترافیک

 • 100 عدد حداکثر دامنه قابل میزبانی

 • نامحدود ساب دامنه

 • نامحدود اکانت ایمیل

 • نامحدود اکانت FTP

 • نامحدود تعداد و حجم دیتابیس

 • لایت اسپید وب سرور

 • رایگان گواهی امنیت SSL


نمایندگی نقره ای


  Linux
 • 200 گیگابایت فضای دیسک

 • نامحدود ترافیک

 • 200 عدد حداکثر دامنه قابل میزبانی

 • نامحدود ساب دامنه

 • نامحدود اکانت ایمیل

 • نامحدود اکانت FTP

 • نامحدود تعداد و حجم دیتابیس

 • لایت اسپید وب سرور

 • رایگان گواهی امنیت SSL


نمایندگی طلایی


  Linux
 • 300 گیگابایت فضای دیسک

 • نامحدود ترافیک

 • 300 عدد حداکثر دامنه قابل میزبانی

 • نامحدود ساب دامنه

 • نامحدود اکانت ایمیل

 • نامحدود اکانت FTP

 • نامحدود تعداد و حجم دیتابیس

 • لایت اسپید وب سرور

 • رایگان گواهی امنیت SSL


نمایندگی پلاتین


  Linux
 • 400 گیگابایت فضای دیسک

 • نامحدود ترافیک

 • 400 عدد حداکثر دامنه قابل میزبانی

 • نامحدود ساب دامنه

 • نامحدود اکانت ایمیل

 • نامحدود اکانت FTP

 • نامحدود تعداد و حجم دیتابیس

 • لایت اسپید وب سرور

 • رایگان گواهی امنیت SSL