نمایندگی فروش - نوع اول

تومان2,200,000
ماهانه


  Linux
 • 100 گیگابایت فضای دیسک

 • 300 گیگابایت پهنای باند

 • 2000 اکانت ایمیل

 • 5000 زیر دامنه

 • 100 دامنه میزبانی

 • 100 پایگاه داده MySQL

 • 100 اکانت FTP


نمایندگی فروش - نوع دوم

تومان5,500,000
ماهانه


  Linux
 • 300 گیگابایت فضای دیسک

 • 900 گیگابایت پهنای باند

 • 6000 اکانت ایمیل

 • 15000 زیر دامنه

 • 300 دامنه میزبانی

 • 300 پایگاه داده MySQL

 • 300 اکانت FTP


نمایندگی فروش - نوع اول

تومان1,600,000
ماهانه


  Windows
 • 100 گیگابایت فضای دیسک

 • 300 گیگابایت پهنای باند

 • 2000 اکانت ایمیل

 • 5000 زیر دامنه

 • 100 دامنه میزبانی

 • 100 پایگاه داده MySQL

 • 100 اکانت FTP


نمایندگی فروش - نوع دوم

تومان4,000,000
ماهانه


  Windows
 • 300 گیگابایت فضای دیسک

 • 900 گیگابایت پهنای باند

 • 6000 اکانت ایمیل

 • 15000 زیر دامنه

 • 300 دامنه میزبانی

 • 300 پایگاه داده MySQL

 • 300 اکانت FTP