گواهی امنیت SSL

Encrypt


  Encrypt
 • دامنه قابل پشتیبانی ۱

 • نشان امنیت دارد

 • پشتیبانی IR دارد

 • IP اختصاصی نیاز ندارد

 • مستندات نیاز ندارد

 • الگوریتم SHA-2

 • سختی کلید 2048 bit

 • مدت زمان تحویل ۱ روز

 • افزایش رنک گوگل دارد

 • نصب رایگان در سرورهای HiHost24


Positive


  Positive
 • دامنه قابل پشتیبانی ۱

 • نشان امنیت دارد

 • پشتیبانی IR ندارد

 • IP اختصاصی نیاز ندارد

 • مستندات نیاز ندارد

 • الگوریتم SHA-2

 • سختی کلید 2048 bit

 • مدت زمان تحویل ۱ تا ۳ روز

 • افزایش رنک گوگل دارد

 • نصب رایگان در سرورهای HiHost24


Commercial


  Commercial
 • دامنه قابل پشتیبانی ۱

 • نشان امنیت دارد

 • پشتیبانی IR دارد

 • IP اختصاصی نیاز ندارد

 • مستندات نیاز ندارد

 • الگوریتم SHA-2

 • سختی کلید 2048 bit

 • مدت زمان تحویل ۱ تا ۳ روز

 • افزایش رنک گوگل دارد

 • نصب رایگان در سرورهای HiHost24


Commercial Wildcard


  Commercial Wildcard
 • دامنه قابل پشتیبانی ۱

 • نشان امنیت دارد

 • پشتیبانی IR دارد

 • IP اختصاصی نیاز ندارد

 • مستندات نیاز ندارد

 • الگوریتم SHA-2

 • سختی کلید 2048 bit

 • مدت زمان تحویل ۱ تا ۳ روز

 • افزایش رنک گوگل دارد

 • نصب رایگان در سرورهای HiHost24


Trusted


  Trusted
 • دامنه قابل پشتیبانی ۱

 • نشان امنیت دارد

 • پشتیبانی IR دارد

 • IP اختصاصی نیاز ندارد

 • مستندات نیاز دارد

 • الگوریتم SHA-2

 • سختی کلید 2048 bit

 • مدت زمان تحویل ۱۰ تا ۱۵ روز

 • افزایش رنک گوگل دارد

 • نصب رایگان در سرورهای HiHost24


Trusted Wildcard


  Trusted Wildcard
 • دامنه قابل پشتیبانی ۱

 • نشان امنیت دارد

 • پشتیبانی IR دارد

 • IP اختصاصی نیاز ندارد

 • مستندات نیاز دارد

 • الگوریتم SHA-2

 • سختی کلید 2048 bit

 • مدت زمان تحویل ۱۰ تا ۱۵ روز

 • افزایش رنک گوگل دارد

 • نصب رایگان در سرورهای HiHost24


Permium


  Permium
 • دامنه قابل پشتیبانی ۱

 • نشان امنیت دارد

 • پشتیبانی IR دارد

 • IP اختصاصی نیاز ندارد

 • مستندات نیاز دارد

 • الگوریتم SHA-2

 • سختی کلید 2048 bit

 • مدت زمان تحویل ۱۰ تا ۱۵ روز

 • افزایش رنک گوگل دارد

 • نصب رایگان در سرورهای HiHost24