پایه

€30
سالانه


  Linux
 • 1 گیگابایت فضای دیسک

 • 10 گیگابایت پهنای باند

 • 20 اکانت ایمیل

 • 10 زیر دامنه

 • 1 دامنه میزبانی

 • 10 پایگاه داده MySQL


برنز

€40
سالانه


  Linux
 • 2 گیگابایت فضای دیسک

 • 20 گیگابایت پهنای باند

 • 30 اکانت ایمیل

 • 20 زیر دامنه

 • 2 دامنه میزبانی

 • 20 پایگاه داده MySQL


نقره

€60
سالانه


  Linux
 • 3 گیگابایت فضای دیسک

 • 30 گیگابایت پهنای باند

 • 40 اکانت ایمیل

 • 30 زیر دامنه

 • 3 دامنه میزبانی

 • 30 پایگاه داده MySQL


طلا

€90
سالانه


  Linux
 • 5 گیگابایت فضای دیسک

 • 50 گیگابایت پهنای باند

 • 50 اکانت ایمیل

 • 50 زیر دامنه

 • 5 دامنه میزبانی

 • 50 پایگاه داده MySQL


پلاتین

€125
سالانه


  Linux
 • 10 گیگابایت فضای دیسک

 • 100 گیگابایت پهنای باند

 • 100 اکانت ایمیل

 • 70 زیر دامنه

 • 10 دامنه میزبانی

 • 100 پایگاه داده MySQL


الماس

€175
سالانه


  Linux
 • 20 گیگابایت فضای دیسک

 • 200 گیگابایت پهنای باند

 • 200 اکانت ایمیل

 • 100 زیر دامنه

 • 20 دامنه میزبانی

 • 200 پایگاه داده MySQL