میزبانی ویندوز

پایه


  Windows
 • 500 مگابایت فضای دیسک

 • 5 گیگابایت پهنای باند

 • 10 اکانت ایمیل

 • 5 زیر دامنه

 • 1 دامنه میزبانی

 • 1 پایگاه داده SQL


برنز


  Windows
 • 1 گیگابایت فضای دیسک

 • 10 گیگابایت پهنای باند

 • 20 اکانت ایمیل

 • 10 زیر دامنه

 • 1 دامنه میزبانی

 • 1 پایگاه داده SQL


نقره


  Windows
 • 2 گیگابایت فضای دیسک

 • 20 گیگابایت پهنای باند

 • 30 اکانت ایمیل

 • 20 زیر دامنه

 • 2 دامنه میزبانی

 • 2 پایگاه داده SQL


طلا


  Windows
 • 5 گیگابایت فضای دیسک

 • 50 گیگابایت پهنای باند

 • 50 اکانت ایمیل

 • 50 زیر دامنه

 • 2 دامنه میزبانی

 • 2 پایگاه داده SQL


پلاتین


  Windows
 • 10 گیگابایت فضای دیسک

 • 100 گیگابایت پهنای باند

 • 100 اکانت ایمیل

 • 70 زیر دامنه

 • 3 دامنه میزبانی

 • 3 پایگاه داده SQL


الماس


  Windows
 • 20 گیگابایت فضای دیسک

 • 200 گیگابایت پهنای باند

 • 200 اکانت ایمیل

 • 100 زیر دامنه

 • 4 دامنه میزبانی

 • 4 پایگاه داده SQL