لایسنس پلسک

VPS - ADMIN


  VPS-WEB-ADMIN
 • دامنه قابل پشتیبانی 10

 • امکان استفاده پایگاه داده ندارد

 • امکان ساخت ریسلری ندارد

 • مدت زمان تحویل 3 تا 5 روز


VPS - PRO


  VPS-WEB-PRO
 • دامنه قابل پشتیبانی 30

 • امکان استفاده پایگاه داده دارد

 • امکان ساخت ریسلری ندارد

 • مدت زمان تحویل 3 تا 5 روز


VPS - HOST


  VPS-WEB-HOST
 • دامنه قابل پشتیبانی نامحدود

 • امکان استفاده پایگاه داده دارد

 • امکان ساخت ریسلری دارد

 • مدت زمان تحویل 3 تا 5 روز


Server - ADMIN


  Server-WEB-ADMIN
 • دامنه قابل پشتیبانی 10

 • امکان استفاده پایگاه داده ندارد

 • امکان ساخت ریسلری ندارد

 • مدت زمان تحویل 3 تا 5 روز


Server - PRO


  Server-WEB-PRO
 • دامنه قابل پشتیبانی 30

 • امکان استفاده پایگاه داده دارد

 • امکان ساخت ریسلری ندارد

 • مدت زمان تحویل 3 تا 5 روز


Server - HOST


  Server-WEB-HOST
 • دامنه قابل پشتیبانی نامحدود

 • امکان استفاده پایگاه داده دارد

 • امکان ساخت ریسلری دارد

 • مدت زمان تحویل 3 تا 5 روز